Need help with our website? Contact our Webmaster at FuelingGA​

Civil Rights

​Notice for Language and Disability Assistance for the School Nutrition Program

If you have difficulty communicating with us or understanding this information because you do not speak English or have a disability, please let us know.  Contact 1-800-347-0023. Free language assistance or other aids and services are available upon request.

Español:
Si tiene dificultades para comunicarse con nosotros, o para entender esta información porque no habla inglés o tiene alguna discapacidad, por favor infórmenos.  Comuníquese con 1-800-347-0023. Tenemos disponibilidad de servicios gratuitos de ayuda en otros idiomas y otro tipo de asistencia y servicios cuando lo solicite.

中文:
如果您因为不会说英语或有残疾而无法与我们沟通或了解这些信息,请与我们联系。联系方式1-800-347-0023。我们会根据需求提供免费语言援助或其他辅助和服务。

:한국어
귀하께서 영어를 알지 못하거나 장애로 인해 저희와의 의사소통 또는 이 정보에 대한 이해에 어려움이 있는 경우에는 저희에게 알려주십시오. 연락처 1-800-347-0023 요청에 따라 무료 언어 지원 또는 기타 보조 수단 및 서비스를 이용하실 수 있습니다.

Việt:
VI: Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị gặp khó khăn khi giao tiếp với chúng tôi hoặc khó hiểu thông tin này vì quý vị không nói tiếng Anh hoặc bị khuyết tật. Liên lạc theo  -800-347-0023. Luôn có hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí hoặc trợ giúp và dịch vụ khác theo yêu cầu.

Deutsch:
Falls Sie Schwierigkeiten haben, mit uns zu kommunizieren, Sie kein Englisch sprechen oder behindert sind, so teilen Sie uns dies bitte mit. Kontakt 1-800-347-0023. Auf Anfrage erhalten Sie kostenfreie Sprachunterstützung oder sonstige Hilfen und Dienstleistungen.

Français:
Si vous avez des difficultés pour vous communiquer avec nous ou pour comprendre ce document car vous n'êtes pas anglophone ou parce que vous êtes en situation d'handicap, veuillez nous en informer. Contact 1-800-347-0023. Une assistance linguistique gratuite ou d'autres aides et services sont disponibles sur demande.

Português:
Se você tiver qualquer dificuldade para se comunicar conosco ou entender estas informações porque não fala inglês ou tem alguma deficiência, informe-nos. Entre em contato com 1-800-347-0023. Oferecemos assistência gratuita para o idioma ou outros tipos de auxílio e serviços, mediante solicitação.

नहीं:
अगर आपको अंग्रेजी में बात नहीं कर पाने या अंग्रेजी समझने में असमर्थता के कारण हमसे बातचीत करने या
इस जानकारी को समझने में कठिनाई होती है</strong>, <strong>तो कृपया हमें बताएँ।1-800-347-0023 पर संपर्क करें। निःशुल्क भाषा सहयोग या अन्य साधन और सेवाएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं।

ગુજરાતી:
જો તમને, ઇંગ્લિશ નથી બોિતા તેને કારણે કે કોઈ વિકિાાંગતાને કારણે, અમારી સાથે િાતચીત કરિામાાં કે આ માહિતી સમજિામાાં તકિીફ પડતી િોય તો, કૃપા કરી અમને જણાિો. સાંપકક 1-800-347-0023. ભાષા અંગે મદદ કે અન્ય સિાય વિનતાં ી કરિાથી વન:શલ્ુ ક મળશે.