Need help with our website? Contact our Webmaster at FuelingGA​

Tiếng Việt

Tuyên Văn Không Kỳ Thị của USDA​

VI: Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị gặp khó khăn khi giao tiếp với chúng tôi hoặc khó hiểu thông tin này vì quý vị không nói tiếng Anh hoặc bị khuyết tật. Luôn có hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí hoặc trợ giúp và dịch vụ khác theo yêu cầu.

 Contact Information

Arveeta Turner
Mỹ Khuyết tật Act điều phối viên
Điện thoại: 404-656-2510